Detaylar

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmüş olan ve İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Bahçeşehir
Üniversitesi Güney Kampüsü’nde “TR10/16/YNY/0036” referans numaralı “İstanbul Big Data Eğitim ve
Araştırma Merkezi” projesi tamamlanmıştır. İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi akademik ve
sektörel çalışmalarına başlamış olup ülkemizde büyük veri analitiği konusunda öncü olma hedefi ile yola
çıkmıştır.
Günümüzde, bilgi toplumunun öğelerini hayatın her alanında görmek mümkündür. Toplumlarda her
birey artık akıllı telefonlar, giyilebilir teknolojiler, işlem kapasitesi yüksek cihazlar aracılığıyla bu
gelişimlerden ve yeniliklerden faydalanmaktadır. Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde teknoloji ve
bilgisayar bilimleri alanlarındaki hızlı gelişimlere izleyici kalmaktansa, bunları teknik altyapıları ile
öğrenen, kullanan ve geliştiren bireyler olmak hem ülke ekonomisi hem de bilimsel ve sektörel katkı
açısından büyük önem arz etmektedir.
Günümüz rekabetçi dünyanın en önemli öğesi veridir. Ancak veri ham haldedir ve görünür değildir.
Yapılandırılmaya ve anlamlı hale getirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Veri miktarı inanılmaz boyutlarda
artarken, bilgiye erişim hızı da bu paralelde artmıştır. Bununla birlikte saniyede yüzlerce trilyon işlem
kapasitesi olan süper bilgisayarlar kullanılmaktadır.
Finans, ticaret, sağlık, bilim gibi modern hayatın parçalarını oluşturan her alanda çok büyük miktarda veri
toplanmaktadır. İdeal çözümler sunabilmek ve en iyi kararları almak için toplanan büyük boyutlardaki
verileri anlama, analiz etme, hızlı sonuçlar üretme, veri kullanımını kolaylaştıracak yeni ve daha iyi araçlar
geliştirme ihtiyacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak artarak devam etmektedir. Geniş bilgi
kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı, kaynak kullanımında ve karar vermede öngörülemeyen yeni
fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda attığı adımların sağlam bir eğitim ve
araştıma altyapısı ile desteklenmesi önem arz etmektedir.
Büyük veri ilk olarak astronomi ve genetik alanında ortaya çıkmış bir kavramdır. Büyük veri kavramı
zamanla internet için kullanılmaya başlamış, böylelikle günlük hayatımızın içerisine giren ve sürekli olarak
farkında olarak veya olmayarak katkı yaptığımız bir yapı haline gelmiştir. Bilgisayarın hayatımızın her
alanında bu denli etkin olması sonucu birçok veri depolanmakta, işlenmekte,
yönetilmektedir.  İnternetin, şirketler, kurumlar ve insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmasıyla
birlikte bu verilerin dolaşımı, işlenmesi, elektronik  ortamda büyük bir hızla çoğalması başka bir sonucu
daha ortaya çıkardı. Sözünü ettiğimiz veriler içerisinde bir hizmetin gereği olarak giriş yapılan ve saklanan
veriler olduğu gibi son derece gereksiz ve faydasızmış gibi görünen çok sayıda veri de yer almakta ve
bunlar çok büyük bir hızla büyümektedir. Sayısal dünyamızdaki tipik bir tüketicinin günlük yaşamında
internette yaptığı iletişim, arama, satın alma, paylaşma türü işlemlerin yarattığı ve verilerin de tümü
saklanmaktadır. Yüksek kullanıcı gurubuna sahip sosyal medya servislerinde yapılan işlemler, saklanan
veriler sürekli takip altına alınmakta ve saklanmaktadır. Keza aynı şekilde Google gibi arama motorlarında
yine yüksek hacimli veri tutulmaktadır. İlk bakışta veri çöplüğü gibi görünen bu durumdan fayda sağlamak
önemlidir. Bahsettiğimiz verinin büyüklüğü onlarca terabayttan petabaytlara kadar uzanmaktadır. Doğru
analiz yöntemleri ile yorumlandığı takdirde bu veriler çok önemli kararların doğru olarak alınmasında,
risklerin doğru yönetilmesinde ve yeni buluş ve keşiflere imza atılmasında çok önemli katkı

sağlayabilmelidir. İnternet teknolojileri ile alakalı hizmet üreten büyük şirketler dev verileri işleyebilmek
için yeni algoritmalar ve yazılımlar üzerinde çalışıyorlar.
Büyük verilerin analizinin birçok kritik alanda bilişimin karar desteğini bir üst boyuta taşıyarak ciddi
tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenmektedir. Bu alanlara, sağlık, istihdam, sanayide üretkenlik,
suçların azaltılması ve güvenlik, kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi ayrıca örnek verilebilir. En
basiti, tüketici eğilimlerini bire bir gözler önüne seren büyük veriyi iyi yorumlayabilen şirketler
stratejilerini buna göre belirleyerek risksiz yatırımlar yapıyor.
Çok geniş bir alanda katkı sağlayabilecek olan büyük verinin sunacağı olanaklardan tam olarak
yararlanabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Sadece ABD' de büyük veri alanı ile uğraşacak
ileri düzeyde analitik yeteneklere sahip 1,5 milyon kadar çalışana ve bu analizleri kullanıp karar verebilme
yeteneklerine sahip 150,000 yöneticiye ihtiyaç vardır. Ülkemizde de çok farklı bir durum söz konusu
değildir. İnsan gücündeki bu eksikliklere cevap olarak, ABD’de son 5 yılda Büyük Veri üzerine 60’ı aşkın
program açılmıştır. Ülkemizde Bahçesehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Büyük
Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı aracılığıyla bu alandaki uzman açığının kapanmasında
büyük katkı sağlanmış olacaktır. Gördüğümüz üzere de ülkemizde bu disipline büyük bir ilgi vardır ve
başarılı öğrenciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans
Programı ilgi görmektedir. Teorik olarak büyük bir derinlik isteyen bu konuda, akademiye sektörün önde
gelen firmalarının da pratik desteği çok büyük önem arz etmektedir. Başarılı, yaratıcı, analitik ve çözüm
odaklı mühendisler yetiştirmek üniversitelerin öncelikli hedeflerinin başında gelmektedir. Merkezimiz
aracılığıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz gibi öğrencilerilerimize de pratik yapma imkanı
sağlayacağız.
Bahçeşehir Üniversitesi akademik alanda büyük veri konusuna öncülük ederken, İstanbul Kalkınma Ajansı
ve Kalkınma Bakanlığı’nın mali desteği ile kurmuş olduğumuz İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma
Merkezi’ne katkı sağlayan veya sağlayacak sektörün ilgili firmalarına ve değerli akademisyenlere büyük
sorumluluklar düşmektedir. Merkezin bilinirliğini arttırma faaliyetleri dahilinde kısa ve orta vadede birçok
etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hem akademik hem de endüstriyel anlamda doğru
adreslemeler yapıp merkez aracılığı ile verimli bir çalışma ortamı sağlayacağımıza eminim.
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
2016 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında kurulmuş olan İstanbul Big Data
Eğitim ve Araştırma Merkezi aracılığıyla büyük veri alanında sektörde hizmet vermekte olan firmalar ile
yakın irtibat içerisinde olunacaktır. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile ortak projeler
yürütebilmek, eğitimler vermek ve firmaların araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması temel
amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi çerçevesinde
Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren ilgili firmaları, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri ve
üniversiteleri içine alacak bir ağ oluşturulmaktadır. Bu sayede, orta vadede ülkemizde yüksek teknoloji
ürünlerinin kullanımı ve üretimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.